Она тили фанидан йиллик дарс ишланмалар - Ta’lim / Образование

Она тили фанидан йиллик дарс ишланмалар

Она тили — ҳар бир элатнинг, халқнинг, миллатнинг ўз тили. Она тили луғат таркиби, асосан, шу тилга мансуб халқнинг турмуши, маданияти ва анъаналарини ифодалайдиган сўз ва тушунчалардан иборат бўлади. Она тили тараққиёти ҳар бир элат, халқ ва миллатнинг ижтимоий ривожланиши билан узвий боғлиқдир.

Ушбу саҳифа орқали она тилида фанидан йиллик дарс ишланма намунасини саҳифа сўнгида юклаб олишингиз мумкин.

Она тили фанидан 5 синф учун йиллик дарс ишланмалар мавзулари:

1-дарс. Кириш суҳбати. Тил — ижтимоий ҳодиса
2-дарс. Ўзбек тили — давлат тили
3-дарс. Айрим унлилар имлоси
4-дарс. Айрим ундошламинг ёзилиши
5-дарс. Бош ва кичик ҳарфларнинг қўлланилиши
6-дарс. Бир товуш билан фарқ қиладиган сўзлар маъноси ва имлоси
7-дарс Назорат диктанти
8-дарс. Маънодош сўзлар
9-дарс. Шаклдош сўзлар
10-дарс. Зид маъноли сўзлар
11-дарс. Қўшма сўзлар имлоси
12-дарс. Жуфт сўзлар имлоси
13-дарс. Дарак, сўроқ, буйруқ ва ҳис-ҳаяжон гапларда тиниш белгилари
14-дарс. Назорат диктанти
15-дарс. Тестлар устида ишлаш
16-дарс. Синтаксис ва пунктуация
17-дарс. Гап
18-дарс. Гапда сўзларнинг боғланиши
19-дарс. Сўз бирикмаси
20-дарс. Мустаҳкамлаш дарси
21-дарс. Гапларнинг ифода мақсадига кўра турлари
22-дарс. Дарак гап
23-дарс. Сўроқ гап
24-дарс. Сўроқ олмошлари ёрдамида ифодаланган сўроқ гаплар
25-дарс. Сўроқ юкламалари ёрдамида ифодаланган сўроқ гаплар
26-дарс. Буйруқ гап
27-дарс. Истак гаплар
28-дарс. Ҳис-ҳаяжон гап
29-дарс. Мустаҳкамлаш дарси
30-дарс. Ёзма иш ва унинг таҳлили
31-дарс. Ёзма иш ва унинг таҳлили
32-дарс. Гап бўлаклари
33-дарс. Кесим
34-дарс. Феъл кесим ва от кесим
35-дарс. Эга
36-дарс. Назорат диктанти
37-дарс. Содда йиғиқ ва содда ёйиқ гаплар
38-дарс. Ҳол
39-дарс.Тўлдирувчи
40-дарс. Тўлдирувчини ҳоким бўлакка боғловчи воситалар
41-дарс. Тест устида ишлаш
42-дарс. Аниқловчи
43-дарс. Сифатловчи аниқловчи
44-дарс. Қаратқич аниқловчи
45-дарс. Мустаҳкамлаш дарси
46-дарс. Уюшиқ бўлакли гаплар ва уларда тиниш белгиларининг ишлатилиши
47-дарс. Уюшиқ бўлакли гапларда умумлаштирувчи сўзлар ва уларда тиниш белгиларининг ишлатилиши
48-дарс. Ундалмали гаплар
49-дарс. Ундалмали гапларда тиниш белгилари
50-дарс. Ёзма иш ва унинг таҳлили
51-дарс. Ёзма иш ва унинг таҳлили
52-дарс. Кириш сўзлар
53-дарс. Кириш сўзларнинг гапдаги ўрни
54-дарс. Қўшма гап
55-дарс. Кўчирма гаплар
56-дарс. Кўчирма гапларда тиниш белгиларининг ишлатилиши. Муаллиф гапи
кўчирма гаплардан олдин келганда, тиниш белгиларининг ишлатилиши
57-дарс. Муаллиф гапи кўчирма гапнинг бошқа ўринларида келганда, тиниш белгиларининг ишлатилиши
58-дарс. Диалог ва уларда тиниш белгиларининг ишлатилиши.
59-дарс. Ёзма иш ва унинг таҳлили
60-дарс. Ёзма иш ва унинг таҳлили
61-дарс. Гапларнинг ифода мақсадига кўра турлари
62-дарс. Гап бўлаклари
63-дарс. Ундалма, кириш сўзлар
64-дарс. Тест устида ишлаш
65-дарс. Сўз туркумлари. Мустақил ва ёрдамчи сўзлар
66-дарс. От
67-дарс. Турдош ва атоқли отлар
68-дарс. Келишик қўшимчалари
69-дарс. Эгалик қўширнчалари
70-дарс. Сифат
71-дарс. Сифат даражалари
72-дарс. Сон
73-дарс. Сонламинг ёзилиши
74-дарс. Олмош
75-дарс. Мустаҳкамлаш дарси
76-дарс. Ёзма иш ва унинг таҳлили
77-дарс. Ёзма иш ва унинг таҳлили
78-дарс. Феъл
79-дарс. Феъл замонлари
80-дарс. Ўтган замон
81-дарс. Ҳозирги замон
82-дарс. Келаси замон
83-дарс. Шахс-сон қўшимчалари
84-дарс. Равиш
85-дарс. Мустаҳкамлаш дарси
86-дарс. Ёзма иш ва унинг тахлили
87-дарс. Ёзма иш ва унинг тахлили
88-дарс. Ёрдамчи сўзлар
89-дарс. Боғловчилар
90-дарс. Кўмакчилар
91-дарс. Юклама
92-дарс. Ундов ва тақлид сўзлар
93-дарс. Мустаҳкамлаш дарси
94-дарс. Сўзларнинг тузилишига кўра турлари
95-дарс. Қўшма сўзлар
96-дарс. Қўшма сўзлар имлоси
97-дарс. Жуфт сўзлар ва уларнинг имлоси
98-дарс. Такрорий сўзлар ва уларнинг имлоси
99-дарс. Мустаҳкамлаш дарси
100-дарс. Назорат диктанти
101-дарс. Мустақил сўзлар
102-дарс. Ёрдамчи сўзлар
103-дарс. Тест устида ишлаш
104-дарс. Тилшунослик ва унинг бўлимлари
105-дарс. Фонетика ва графика
106-дарс. Нутқ товуши ва ҳарф
107-дарс. Унли товушлар
108-дарс. Ундош товушлар
109-дарс. Ёзма иш ва унинг тахлили
110-дарс. Ёзма иш ва унинг тахлили
111-дарс. Нутқ аъзолари
112-дарс. Лаб товушлари
113-дарс. Тил товушлари
114-дарс. Бурун товушлари
115-дарс. Бўғиз товуши
116-дарс. Мустаҳкамлаш дарси
117-дарс. Нутқ товушларининг маъно фарқлаш вазифаси
118-дарс. Ўзбек алифбоси
119-дарс. Назорат диктанти
120-дарс. Талаффуз ва имло меъёрлари
121-дарс. Унлилар талаффузи ва имлоси. У ва и унлиларининг талаффузи ва имлоси
122-дарс. А ва о унлилари талаффузи ва имлоси
123-дарс. Қатор келган унлилар талаффузи ва имлоси
124-дарс. Ў унлисининг талаффузи ва имлоси
125-дарс. Э унлисининг талаффузи ва имлоси
126-дарс. Мустаҳкамлаш дарси
127-дарс. Ёзма иш ва унинг тахлили
128-дарс. Ёзма иш ва унинг тахлили
129-дарс. Айрим ундошлар талаффузи ва имлоси. Жарангли ва жарангсиз ундошлар талаффузи ва имлоси
130-дарс. Г — к, қ — г ундошлари талаффузи ва имлоси
131-дарс. Қ ва г ундошлари билан тугаган сўзларга қўшимчаларнинг қўшилиши ва уларнинг имлоси
132-дарс. Б, м ундошларидан олдин келган н ундошининг талаффузи ва имлоси.
133-дарс. Айрим ҳарфлар изоҳи. Ж, ж ҳарфи ва ж, дж товушлари
134-дарс. Х, х ва Ҳ, ҳ ҳарфлари
135-дарс. Ф, ф ундошининг талаффузи ва имлоси
136-дарс. Нг, нг ҳарфлар бирикмаси ва унинг вазифалари
137-дарс. Ш, ш ва Ч, ч ҳарфлар бирикмалари ҳамда уларнинг вазифалари
138-дарс. Тест устида ишлаш
139-дарс. Ёзма иш ва унинг тахлили
140-дарс. Ёзма иш ва унинг тахлили
141-дарс. Қўш ундошлар талаффузи ва имлоси
142-дарс. Тутуқ белгисининг ишлатилиши
143-дарс. Қатор ундошламинг талаффузи ва имлоси
144-дарс. Мустаҳкамлаш дарси
145-дарс. Назорат диктанти
146-дарс. Бўғин ва унинг турлари
147-дарс. Бўғин кўчириш қоидалари
148-дарс. Урғу ва унинг турлари. Сўз урғуси
149-дарс. Гап урғуси
150-дарс. Товушларнинг орттирилиши ва тушиб қолиши
153-дарс. Унлилар талаффузи ва имлоси
154-дарс. Айрим ундошлар талаффузи ва имлоси
155-дарс. Бўғин кўчириш қоидалари. Товушларнинг орттирилиши ва туслииб қолиши
156-дарс. Тест устида ишлаш
157-дарс. Назорат диктанти
158-дарс. Лексикология ҳақида суҳбат
159-дарс. Сўзнинг аташ маъноси
160-дарс. Бир маъноли ва кўп маъноли сўзлар
161-дарс. Сўзнинг ўз ва кўчма маънолари
162-дарс. Ёзма иш ва унинг тахлили
163-дарс. Ёзма иш ва унинг тахлили
164-дарс. Шаклдош сўзлар
165-дарс. Уядош сўзлар
166-дарс. Паронимлар
167-дарс. Маънодош сўзлар
168-дарс. Маънодош сўзларда умумий ва хусусий маънолар
169-дарс. Маънодош сўзлар қаторида бош сўз
170-дарс. Зид маъноли сўзлар
171-дарс. Мустаҳкамлаш дарси
172-дарс. Назорат диктанти
173-дарс. Ўзбек тили лексикасининг бойиш манбалари
174-дарс. Эскирган сўзлар
175-дарс. Янги сўзлар
176-дарс. Иборалар
177-дарс. Ибораларнинг қўшма сўз ва сўз бирикмаларидан фарқи
178-дарс. Тасвирий ифода
179-дарс. Мустаҳкамлаш дарси
180-дарс. Ёзма иш ва унинг таҳлили
181-дарс. Ёзма иш ва унинг таҳлили
182-дарс. Атамалар. Илмий атамалар
183-дарс. Касбий атамалар
184-дарс. Шевага хос сўзлар
185-дарс. Олинма сўзлар
186-дарс. Луғат ва луғатшунослик
187-дарс. Луғат турлари ва улардан фойдаланиш
188-дарс. Мустаҳкамлаш дарси
189-дарс. Назорат диктанти
190-дарс. Тест устида ишлаш
191-дарс. Гапларнинг ифода мақсадига кўра турлари
192-дарс. Гап бўлаклари
193-дарс. Мустақил сўзлар
194-дарс. Ёрдамчи сўзлар
195-дарс. Унли товушлар
196-дарс. Ундош товушлар
197-дарс. Бўғин ва урғу
198-дарс. Ёзма иш ва унинг таҳлили
199-дарс. Ёзма иш ва унинг таҳлили
200-дарс. Сўзнинг ўз ва кўчма маънолари
201-дарс. Эскирган ва янги сўзлар
202-дарс. Атамалар. Шевага хос сўзлар. Олинма сўзлар
203-дарс. Тест устида ишлаш
204-дарс. Якуний дарс

One thought on “Она тили фанидан йиллик дарс ишланмалар

Leave a Reply